РЕШЕНИЕ №275/27.09.2018г.

Относно:  частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г. и увеличение бюджета на община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 132 000 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  чл.60 от АПК и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2018г в частта и за капиталови разходи със 132 000 лева от продажба на общински земи.

2.  Изменя обект „„Проектиране, авторски надзор и изграждане фонтан при „Кооперативен пазар”” на стойност 86 700лв от програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2018г, като намалява стойността на обекта със 43 200лв. от продажба на общински земи и същият става „„Проектиране, авторски надзор и изграждане фонтан при „Кооперативен пазар на стойност 43500лв., като 38 940 лв. от продажба на земи и 4560лв. от ЦС от РБ. Средствата се разпределят съгласно предложеното по-долу.

              3. Разпределя средствата в размер на 175 200 лв., като 132 000 лева увеличение и 43 200 лв. от преразпределяне от продажба на общински земи в програмата за капиталови разходи на община Велинград за 2018г., както следва:

3.1 – Изменя обект „Закупуване на земя за разширяване на Централен гробищен парк гр. Велинград” – 106 621лв., като отнема 40 600лв. от ЦС от РБ за обекта и дава 40 600 лв. от продажба на общински земи и става както следва – „Закупуване на земя за разширяване на Централен гробищен парк гр. Велинград”” на стойност 106 621лв., като 106 356 лв. от продажба на общински земи и 265лв. от преходен остатък от 2017г.

3.2 – Изменя обект „Проектиране, авторски надзор, реконструкция и ремонт на фонтан в централна градска част /чашата/, гр. Велинград” – 323 880 лв., като отнема 40 600лв. от продажба на общински земи и дава 40 600 лв. от ЦС от РБ за обекта и той става както следва „„Проектиране, авторски надзор, реконструкция и ремонт на фонтан в централна градска част /чашата/, гр. Велинград”” на стойност 323880 лв., като 268 840 лв. от продажба на земи и 55 040лв. от ЦС от РБ.;

3.3 – 88 000лв. от продажба на общински земи за дофинансиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа по бул. „Вела Пеева” и ул. „Тошо Стайков”, гр. Велинград” в програмата за капиталови разходи;

3.4 – 12 000 лв. от продажба на общински земи за „Преценка за необходимост от екологична оценка на ОУП на гр. Велинград, с. Драгиново и землищата им” в програмата за капиталови разходи;

3.5 – 20 000 лв. от продажба на общински земи за  „Изграждане на укрепителна стена на брега на дере „Власа””;

3.6 – 12 000 лв. от продажба на общински земи за НСН на обект „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград с обекти: 1.Централен площад от ул. “Юндолска” до ДГС “Алабак” от ос.т. 239А-244-233-9; от ул. “Св. Св. Кирил и Методий” от ос. т.  244-236А-38 и отфонтаните до старата сграда на общината; 2.Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар; 3.ул. “Георги Кирков”; 4.ул.“Милеви скали“; 5.ул.“Христо Смирненски“” в програмата за капиталови разходи.

3.7 – 41 400 лв. от продажба на общински земи за извършване енергийно обследване на уличното осветление в населените места на общ.Велинград.

3.8 – 1 800 лв. от продажба на общински земи за доставка и монтаж на LED екран на площад „Николай Гяуров” Велинград.

4. Съгласно чл. 60 от АПК даваме съгласие за предварително изпълнение на горе приетите точки.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №8 от дневния ред, по вх.№628/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!