РЕШЕНИЕ №276/27.09.2018г.

Относно:  Сключване на договор за директно възлагане на добив за прогнозни количества дървесина, намиращи се в горски територии собственост на Община Велинград, попадащи на територията на ДГС „Алабак“.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.1, т.3 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Протокол на Лесозащитна станция – гр. Пловдив за спешно извеждане на санитарни и принудителни сечи  и чл.60, ал.1 от АПК и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласие и упълномощава Кмета на община Велинград да сключи  Договор  за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина за обект №2018-2, включващ отдел ”53”, подотдел “о”,отдел “56”, подотдел “о”, отдел”56”, подотдел “п”,отдел “142” подотдел “в”, отдел “146” подотдел “м”, отдел “285” подотдел “ж”, отдел “304” подотдел “м”, отдел “309” подотдел “з”, отдел “312” подотдел “о”, отдел “312” подотдел “п” – намиращи се в горски територии собственост на община Велинград попадащи на територията на ДГС „Алабак”, със следните количества:

Обект № 2018-2

отдел”53”, подотдел “о”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –8.00 м. куб.

Дребна дървесина –1.00 м. куб.

Дърва –38.00 м. куб.

Черен Бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –14.00 м. куб.

отдел “56”, подотдел “о”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина – 0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00м. куб.

Дърва –36.00 м. куб.

отдел”56”, подотдел “п”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –7.00 м. куб.

отдел “142” подотдел “в”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –89.00 м. куб.

отдел “146” подотдел “м”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –62.00 м. куб.

отдел “285” подотдел “ж”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –56.00 м. куб.

отдел “304” подотдел “м”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –73.00 м. куб.

отдел “309” подотдел “з”

Бял бор

Едра дървесина –4.00 м. куб.

Средна дървесина –7.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –28.00 м. куб.

отдел “312” подотдел “о”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –80.00 м. куб.

отдел “312” подотдел “н”

Бял бор

Едра дървесина –0.00 м. куб.

Средна дървесина –0.00 м. куб.

Дребна дървесина –0.00 м. куб.

Дърва –27.00 м. куб.

2.Одобрява цени, по които дървесината ще бъде добита до временен склад:

План-сметка за добив на дървесина до временен склад:

Едра – І-ви клас 23.69 лв.

            ІІ-ри клас 23.69 лв.

Средна – ІІІ-ти клас 23.69 лв.

Обли греди – ІV клас – 25.40 лв.

Технологична дървесина – ІV, V клас – 26.47 лв.

Дребна техн.дървесина – VІ 26.47 лв.

ОЗМ –22.62 лв.

Дърва пл.куб.м. – 33.50 лв.

 ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл.60,ал.1 от АПК поради необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда от  изчакване на установения срок за обжалване общината се лишава от възможността по-бързо да изпълни даденото предписание в Протокол с наш вх. № 07-00/297 от 13.08.2018г. от Лесозащитна станция-гр. Пловдив за спешно извеждане на санитарни и принудителни сечи в гореописаните горски територии като сключи Договор  за директно възлагане на добив на прогнозни количества дървесина. Сключването на Договора би спомогнало и за подобряване на финансовото състояние на Община Велинград

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №9 от дневния ред, по вх.№634/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!