РЕШЕНИЕ №277/27.09.2018г.

Относно:  Приемане на Общински план за противодействие на тероризма на Община Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 2 от Решение № 669 на Министерски съвет от 02.11.2017г. и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Приема Общински план за противодействие на тероризма на Община Велинград в изпълнение на чл. 2 от Решение № 669 на Министерски съвет от 02.11.2017 год..
  2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №10 от дневния ред, по вх.№604/11.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!