РЕШЕНИЕ №278/27.09.2018г.

Относно:  Учредяване на „Общински солидаерн фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград“.

На  основание чл.21, ал.1, т.1, т.14 и т.23 от ЗМСМА и след проведеното поименно  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Дава съгласие да бъде учреден „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград” /финансиран чрез дарения/.

            2.Дава съгласие дейността на учредения по т.1 фонд да се извършва от комисия в състав – 5 /петима/ общински съветници, представители от Общинска администрация – Велинград, медици – представители на „МБАЛ-Велинград” ЕООД, представители на неправителствени организации.

            3.Определя следните 5 /петима/ представители от състава на Общински съвет – Велинград за членове на комисията, както следва:

            Комисията да избере от състава си председател.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №12 от дневния ред, по вх.№600/03.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!