РЕШЕНИЕ №280/27.09.2018г.

Относно:  Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.05.18г. до 31.07.18г. и решенията, които към 30.04.18г. са били в процедура по изпълнение.

На  основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА  и след проведеното  гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Приема отчет по изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода 01.05.18г. до 31.07.18г.и решенията, които към 30.04.18г. са били в процедура по изпълнение.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №14 от дневния ред, по вх.№631/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!