РЕШЕНИЕ №281/27.09.2018г.

Относно: Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Допълва приетата с Решение №22/25.01.2018 год. на Общински съвет-Велинград, годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част:

VІІ.Продажби на общинска земя.

 І.По чл.35,ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имот:                                                                      

- Поземлен имот №1028 с площ от 350 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХХVІІІ-1028 в кв.68 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС №1038/18.07.2018 год.

- Поземлен имот пл.№170023,  с площ 0,152 дка; НТП – др. селскост. т.;местност „Ел. Подстанция” по КВС в землище Велинград, АЧОС№1027/22.05.2018 год.

IІ.По чл.35, ал 3 от ЗОС с имот:

- Поземлен имот пл.№165009,  с площ 0,224 дка; НТП – др. селскост. т.; категория на земята при неполивни условия-десета; местност „Циганско дере” по КВС в землище Велинград, АЧОС№1028/28.05.2018 год.

ІV.Учредяване право на строеж върху  имот:

-възмездно учредяване право на строеж на трафопост с площ от 6 кв.м. върху общински имот УПИ№VІ-ТП, целият с площ от 50 кв.м., находящ се в кв.32 по плана на с.Юндола, общ.Велинград, АЧОС№1040/11.09.2018 год.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №15 от дневния ред, по вх.№612/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!