РЕШЕНИЕ №282/27.09.2018г.

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на поземлен имот в кв.68 по плана на с.Драгиново и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8,ал.2 от ЗОС, Доклад и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

             1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на един брой урегулиран поземлен имот по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, а именно:

 - Поземлен имот №1028/хиляда двадесет и осми/ с площ от 350 кв.м./триста и петдесет кв.м./, за който имот е образуван УПИ№ХХVІІІ-1028/урегулиран поземлен имот двадесет и осми/ в кв.68/квартал шестдесет и осми/ по плана на с.Драгиново, общ.Велинград,  частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1038/18.07.2018 год.

            2.Определя пазарна цена  въз основа на пазарна оценка на лицензиран оценител инж.Марина Аврамова с доклад на оценителя от 13.08.2018 год. за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на  общински имот – поземлен имот №1028 с площ от 350 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХХVІІІ-1028 в кв. 68 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград в размер на 3 717лв./три хиляди седемстотин и седемнадесет лв./ без ДДС като начална цена на търга.

             3.Избор на комисия:

…….

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №16 от дневния ред, по вх.№613/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!