РЕШЕНИЕ №283/27.09.2018г.

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на общински поземлен имот-земеделска земя по КВС за землището на гр. Велинград-им. пл.№170023 с площ от 0.152 дка, м.”Ел. Подстанция”  и определяне на начална тръжна цена за продажба на имота.

На  основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/,  чл.57, ал.1  от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на поземлен  имот, частна общинска собственост, а именно:

            – Имот пл.170023 с площ от 0.152 дка; НТП: друга селскостопанска територия; местност „Ел. Подстанция” по КВС за землище на гр.Велинград, съгласно АЧОС №1027 от 22.05.2018г.

            2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на  лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова  с оценителски доклад от 29.03.2018 г. за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на поземлен имот, подробно описан в т.1 в размер на    1 312 лв./хиляда триста и дванадесет  лв./ като начална тръжна цена.

            3.Избор на комисия:

…….

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №17 от дневния ред, по вх.№614/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!