РЕШЕНИЕ №284/27.09.2018г.

От

носно: Продажба на земеделска земя-частна общинска собственост имот пл.№165009,  с площ 0,224 дка; НТП – др. селскост.т.; категория на земята при не поливни условия-десета; местност „Циганско дере” по КВС в землище Велинград на Иван Николов Вецов, собственик на законно построена стопанска сграда върху нея  и  определяне  пазарна цена на имота.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост/ЗОС/ и чл.58 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

              1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

 - Имот  пл.№165009,  с площ 0,224 дка; НТП – др. селскост. т.; категория на земята при не поливни условия-десета; местност „Циганско дере” по КВС в землище Велинград,  съгласно АЧОС №1028/28.05.2018г. на Иван Николов Вецов, собственик на законно построена стопанска сграда, съгласно Нотариален акт по обстоятелствена проверка  №85, том І??, рег.№6070, дело№475 от 18.12.2017 г., вписан в Агенцията по вписванията с Вх.рег.№2444, ДВ.вх.рег.№2430, Акт№44, том ІХ, дело №1348/2017г.

            2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 836 лв.(осемстотин тридесет и шест)  въз основа на пазарна оценка по оценителен доклад от 03.07.2018 год. на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова за заплащане от Иван Николов Вецов.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №18 от дневния ред, по вх.№615/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!