РЕШЕНИЕ №285/27.09.2018г.

Относно: Даване на съгласие за изготвен ПУП – ПРЗ, засягащ имот с пл.№347 от кв.10 по плана на с.Кръстава.

На  основание  чл.21,  ал. (1), т. 8 и т.11 , чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134 , ал.2 , т.1 от ЗУТ, Параграф 8 от ЗУТ  и във връзка  с изтеклите срокове по Чл. 208 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си за частично изменение на план за регулация, като  собственик на имот с пл. № 347, като  УПИ ХІІІ -123 се заличава и вътрешните регулационни линии  на УПИ ХІV – 123  минат по имотните граници на ПИ № 123 и ПИ 347-общ. в кв.10 по плана на с.Кръстава и се образуват три нови парцела. Новообразуваните парцели са с площи и отреждане съответно :

                                                                                                                                                                         УПИ № ХІV – 123,347 с площ 728 кв.м.

УПИ № ХV – 93 с площ 697 кв.м

УПИ № ХІІ – 83 с площ 418 кв.м

    Измененията са направени със зелен и червен цвят в проекта.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №19 от дневния ред, по вх.№602/07.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!