РЕШЕНИЕ №286/27.09.2018г.

Относно: Даване на съгласие за изготвен ПУП-ЧИПРЗ в кв.19 по плана на с.Пашови.

На  основание  чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ,  чл. 131,  ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2 , т.2 от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласие за ЧИПРЗ на УПИ № VІІІ-общ  и IX-общ  в кв. 19 по плана на с. Пашово.

 Уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се променя, като за УПИ № VІІІ-общ  и IX-общ, част от УПИ I-общ  и част от УПИ VII-общ   се образуват два нови УПИ с площ и отреждане  съответно:

УПИ VІІІ-общ – За паркинг- 178 кв.м.

УПИ IX – 265- 993 кв.м. по плана на с. Пашово, като се променя предназначението му с ново, а именно:

С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда застроително петно – свободно застрояване за УПИ IX – 265- „Жилищно строителство”, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти, а именно 3 и дъно на парцел-5 м. - плътност на застрояване – 60%, Кинт = 1.2, Етажност – до три етажа (10 м. височина) Устройствената зона в която ще попадне е „За жилищно застрояване”.

Промените са отразени с червен цвят в графичната част.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №20 от дневния ред, по вх.№601/07.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!