РЕШЕНИЕ №287/27.09.2018г.

Относно: ПУП –  план схема за трасе на подземен електропровод от съществуващ КРШ на ул.”Индустриална” до УПИ № XI-7118,7628-„За производство и услуги”, кв.1016 по плана на гр. Велинград.

На  основание  чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл. 131, ал. (2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай – ул.”Индустриална”/, относно проект за подробен устройствен план – план схема за трасе на подземен електропровод от съществуващ КРШ на ул.”Индустриална” до УПИ № XI-7118,7628-„За производство и услуги”, кв.1016 по плана на гр. Велинград.

             Трасето е проектирано да започне от съществуващ КРШ на ул.”Индустриална” и в южна посока да достигне до ново ТЕПО пред УПИ № XI-7118,7628-„За производство и услуги”, кв.1016 по плана на гр. Велинград, преминавайки изцяло в улицата. Дължината на проектното трасе на кабела НН е 105,41м.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №21 от дневния ред, по вх.№609/11.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!