РЕШЕНИЕ №288/27.09.2018г.

Относно: Даване на съгласие относно подробен устройствен план- СХЕМА ЗА трасе за нова подземна кабелна линия от съществуващ стълб 3/7 до УПИ V-ИВС в кв.7А по плана на с.Юндола.

На  основание чл.64, ал.1, т.3, чл.124а , ал.1 от ЗУТ, чл.134 , ал.2, т.8 от ЗУТ , чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласие относно изработен подробен устройствен план – схема за трасе за нова подземна кабелна линия от съществуващ стълб 3/7 до УПИ V-ИВС в кв.7А по плана на с.Юндола.Общата дължина на новото трасе ще бъде 71,68 м2.Новото трасе е проектирано при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

              2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по т.1

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №22 от дневния ред, по вх.№608/11.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!