РЕШЕНИЕ №289/27.09.2018г.

Относно: Одобряване на изработен подробен устройствен план-схема за водопровод в обхвата на улиците по плана на с.Юндола.

На  основание чл.64 , ал.1, т.3 , чл.134 , ал.2, т.8 от ЗУТ , чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

           1. Одобрява  подробен устройствен план -  схема   за  нов водопровод в обхвата на улиците по плана на с. Юндола, общ. Велинград. Планът ще се изработи в съответствие с Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I чл.64 от ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Трасетата ще бъдат осъществени подземно. Общата дължина на новите трасета е около14 025 м.

           Новите трасета са проектирани на около 1м. от имотните граници в улиците, където улиците са с широчина под 6м. и на около 1,5 – 2,0м. от осовата линия в улиците, където улиците са с широчина по – голяма от 6м. Трасето е проектирано на база идеен проект за водопроводна мрежа, предоставен от възложителя.

В графичния материал с червен цвят са отразени елементите на регулацията, а със синя линия е отразено новото трасе.

Новото трасе е проектирано при спазване на изискванията на Наредба 8 от 28.07.1999г. за изискванията и нормите на разполагане на техническите проводи и съоръжения.

            2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по т.1

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №23 от дневния ред, по вх.№607/11.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!