РЕШЕНИЕ №291/27.09.2018г.

Относно: Даване на съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- схема за трасе на външно кабелно захранване за УПИ ХХХІ-925 в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ ;чл.108, ал.2 от ЗУТ чл.64 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

               1.Дава съгласие по разглеждане и одобряване на ПУП- схема трасе за външно кабелно захранване за УПИ ХХХІ-925, кв.65 по план на с.Драгиново, Община Велинград.

              Целта на разработката е определяне на трасе на подземен електропровод от съществуващ стълб  КРШ на имотна граница на УПИ ХХХ- 925, кв.65 до имотна граница на УПИ ХХХІ-925, кв.65, с.Драгиново, Община Велинград, което ще се осъществи чрез прокарване на нова подземна кабелна линия, преминаваща изцяло в урбанизирана територия /съществуваща улична мрежа на с.Драгиново/.

             Дължината на проектното трасе по ПУП-схема трасе е 41.80 м.

             Обектът е отразен с розов цвят в идейното предложен.

            2. Предлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на гореописаните точки и процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №25 от дневния ред, по вх.№617/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!