РЕШЕНИЕ №292/27.09.2018г.

Относно: Даване съгласие по изработен проект за ЧИПР на УПИ V-411, кв.34 и пешеходна алея между кв.34 и 34а по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

               1.Не възразява по изработения ПУП- Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ V-411, кв.34 и пешеходна алея между кв.34 и кв.34а по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

           С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като част от пешеходната алея между кв.34 и кв.34а /ПИ 1343/ се заличава и заличената част се придава към УПИ V-411. Придаваемата част /ПИ 1343/ е определена до съществуваща подпорна стена, така, че заличената част да не пречи на свободното преминаване по алеята. След така направените промени площите са следните:

          Площ на УПИ V 411,1343 след промените -212 кв.м.

          Промяната в уличните регулационни линии е отразена с кафяв цвят в идейното предложение.

          Устройствена зона в която попада е „За жилищно строителство“.

          2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.09.2018г., Протокол №8, точка №26 от дневния ред, по вх.№618/17.09.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!