АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.19, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :

 

VІІ.Продажби на общинска земя.

 

IІ.По чл.35, ал 3 от ЗОС с имоти:

      1. Поземлен имот №1342 с площ от 750 кв.м., за който имот е образуван УПИ №VІ-1342 в кв. 34а по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1039/ 17.09.2018 г.;

     2. 529 кв.м. ид.ч. поземлен имот с идентификатор 10450.501.2392 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед№РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 550 кв.м., АЧОС № 1041/ 25.09.2018г.

Коментарите са изключени!