ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1564/23.10.2018 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой урегулиран поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Драгиново, общ.Велинград, а именно:

Поземлен имот пл.№1028 с площ от 350 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ХХVІІІ-1028 в кв.68 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 3 717.00 лв./три хиляди седемстотин и седемнадесет лева/ без ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер на 930 лв./деветстотин и тридесет лева/, който се внася до 15.30 часа на  14.11.2018 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 06.11.2018 год.  до 14.11.2018 год.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 06.11.2018 год.  до 14.11.2018 год. в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга: 15.11.2018 год. от 10.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на  22.11.2018 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити е до 15:30 часа на 21.11.2018 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 21.11.2018 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!