Обява за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

     На основание Заповед №1571/23.10.2018г. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на общински земеделски имот, находящ се в землище Велинград, а именно:

-земеделски имот-поземлен имот с идентификатор №10450.4.151 с площ от 152 кв.м., находящ се в м. „Ел. Подстанция“; начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя с начална тръжна цена 1 312 лв.

Депозитът за участие в търга е в размер на 328.00 лв., който се внася до 14.11.2018г. включително по сметка посечена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжната документация е в размер на 96.00 лв., като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет 1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 06.11.2018г. до 14.11.2018г.

Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 06.11.2018г. до 14.11.2018г. в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3 ст.31 на Община Велинград.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в търга е до 16.00 часа на 14.11.2018г. на Деловодството на Община Велинград.

Дата за провеждане на търга: 15.11.2018г. от 10.30 часа, малка заседателна зала на Община Велинград. При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 22.11.2018г., като срока за продажба на тръжната документация и внасяне на депозити е до 15.30 часа на 21.11.2018г. и крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 21.11.2018г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!