РЕШЕНИЕ №319/25.10.2018г.

Относно: Даване съгласие и определяне на представител на Община Велинград в органите на управление на „Асоциация по В и К – Велинград и Сърница” на обособена територия, обслужвана от „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закон за водите /ЗВ/ и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Дава съгласието си Община Велинград да участва в учредяването на В и К асоциация на обособена територия, обслужвана от „ВКТВ”ЕООД гр. Велинград между Община Велинград, Община Сърница и държавата, като възлага на кмета да предприеме законоустановените действия;
  2. Определя представител на Община Велинград в органите за управление на „Асоциация по В и К – Велинград и Сърница” Кмета на Община Велинград, д-р Костадин Коев съгласно чл. 198е, ал.3 от Закон за водите за срока на мандата от 2015 г. до 2019 г.;
  3. Определя ПОЗИЦИЯТА и мандата на представителя на Община Велинград в органите на управление, а именно да прави предложения, да изразява становища, да гласува, да извършва всякакви правни и фактически действия при спазване на нормативната уредба в Република България и запазвайки интересите на Община Велинград за срока от влизане в сила на настоящото решение до края на мандата на настоящия кмет на Община Велинград.
  4. При невъзможност за участие на Кмета, Община Велинград да бъде представляван от оправомощено от Кмета на общината лице;
  5. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия във връзка с изпълнението на настоящото решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.10.2018г., Протокол №9, точка №22 от дневния ред, по вх.№700/23.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!