РЕШЕНИЕ №320/25.10.2018г.

Относно: Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 1 от Находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик- № 27 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „ДИКСИ-64” ЕООД за обект: „ОРАНЖЕРИИ”, находящ се ПИ 341084, местност ”Мариница-Оранжериите” по КВС на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик.

На  основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, т. 5.2. на Решение № 28/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” и ал.3 от Закона за водите и постъпило заявление от А.Читаков, в качеството му на управител на „ДИКСИ-64” ЕООД, с ЕИК 112582463 с вх. № 53-00/1366 от 22.08.2018 год.  за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода чрез съществуващо водовземно съоръжение – Сондаж № 1 от находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

4

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет-Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 1 от находище на минерална вода „Драгиново”, с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик – изключителна държавна собственост,  № 27 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на „ДИКСИ-64” ЕООД, с ЕИК 112582463 за обект: „ОРАНЖЕРИИ”, находящ се ПИ 341084, местност”Мариница-Оранжериите” по КВС на с. Драгиново, община Велинград, област Пазарджик, със средно денонощен дебит до 0,50(нула цяло и петдесет)л./сек., целогодишно от 01 януари до 31 декември за 365(триста) дни в годината в обем до 15 768,00(петнадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем) куб. м. за година, за срок от 10(десет) години с цел на водовземането – „всички други цели”, възмездно.

            2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.10.2018г., Протокол №9, точка №23 от дневния ред, по вх.№704/23.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!