РЕШЕНИЕ №321/25.10.2018г.

Относно: Възобновяване на производството по издаване на Решение №321 от 28.09.17г., прието на редовно заседание на Общински съвет – Велинград.

На  основаниечл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл.124а, ал.1; чл. 128, ал. 3; чл. 129, ал. 2; чл. 131, ал. 1 и ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, като взех предвид разпоредбите на чл. 99, т. 2 от АПК в срока по чл. 102, ал. 2 във връзка с ново възникнали факти и обстоятелства и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Да възобнови производството по приемане на Решение № 321 от 28.09.2017 г., прието на редовно заседание на Общински съвет гр.Велинград.
  2. Отменя първа точка, приета на редовно заседание на Общински съвет гр. Велинград с всички произтичащи от това правни последици.
  3. Изменя втора точка, както следва: Дава съгласие за частично изменение на ПУП-ПРЗ, с което се предвижда обединяване на УПИ I-3 с част от УПИ II-4 и част от ПИ 145066 в един общ УПИ с отреждане УПИ I-31, 35 – „ЖС-апартамент тип, хотел, търговия и услуги” и площ от 4225м.; за част от УПИ II-4 да се образува нов УПИ II-52- „За паркинг” с площ от 76 кв.м.; за сметка на УПИ II-4 и част от ПИ 145008 да се образува нова улица с ширина 6 м.

В плана за застрояване, параметрите не се променят. Предвидено е „свободно” застрояване, като ще се спазят всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имот. Устройствената зона е „жилищна със средна плътност и височина на застрояване”. Предвидено е отстояние от 25м. От второкласния път, съгласно нормативната уредба.

Измененията са показани с кафяв цвят и зелен цвят в проекта

  1. Изменя трета точка, както следва: Оправомощава Кмета на Община Велинград да процедира регулационните граници съгласно ЗУТ.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.10.2018г., Протокол №9, точка №24 от дневния ред, по вх.№705/23.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!