РЕШЕНИЕ №322/25.10.2018г.

Относно: ПУП – План схема за трасе на нов водопровод и реконструкция и подмяна на съществуващ водопровод в кв.Чепино, гр.Велинград.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.27 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.64, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост, относно проект за подробен устройствен план-схема за трасе на нов водопровод и реконструкция и подмяна на съществуващ водопровод в кв.Чепино, гр.Велинград.

Трасето ще бъде осъществено подземно. Общата дължина на новото трасе ще бъде 1337м., като от тях новият водопровод ф400 от ПС Клептуза до границата на регулацията на гр.Велинград е 784м., а останалата част – 553м. е реконструкция и подмяна на съществуващ ф150 със ф400.

То е проектирано да започне от ПС Клептуза, която се намира в ПИ 10450.503.988, да минава в североизточното полуплатно на ул.”Клептуза”, да пресече общински имот – ПИ 10450.503.1371, да пресече ул.”Никола Вапцаров” и ЖП линия, да минава в североизточното полуплатно на ул.”Габровска”, в източното на ул.”Братя Маврикови” и ул.”Христо Боянов”, в северното и източното на ул.”Кирил Павлов”, в северното на ул.”Миладин Досев”, докато достигне до мястото на ул.”Сютка”-т.22, където се свързва в съществуващия водопровод, който ще се подмени и достига до разпределителна шахта към пречиствателна станция.

Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.10.2018г., Протокол №9, точка №25 от дневния ред, по вх.№707/24.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!