РЕШЕНИЕ №323/25.10.2018г.

Относно: Даване съгласие за изготвяне на проектно предложение и бизнес план и енергиен одит по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация на „МБАЛ-Велинград” ЕООД”.

На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с кандидатстване по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, предоставен от Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” /ФЕЕВИ/ и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Дава съгласието си “МБАЛ-Велинград“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.Велинград, ЕИК: 112505488, представлявано от д-р Жеко Чешмеджиев да сключи договор с предмет: „Изготвяне на проектно енергиен одит; изготвяне на проектно предложение и бизнес план по проект; консултантска помощ при защитата и Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД за кандидатстване във Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ).
  2. Упълномощава управителя на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД – гр. Велинград  да сключи договор с предмет описан в т. 1.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.10.2018г., Протокол №9, точка №26 от дневния ред, по вх.№709/24.10.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!