Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

       Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

О  Б  Я  В  Я  В  А

Конкурс за свободно работно място за длъжността Медиатор – 1 щ. бр.на пълно работно време /8 часа/ в услугата  „Семейно консултиране и подкрепа”

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1)     Завършено средно образование;

2)     да са родители на деца с увреждане – „експерти от опит”[1] или да имат медицинска квалификация;

3)     Професионален опит – не се изисква

4)     Ще се счита за предимство:

- да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск;

- да познават местните уязвими общности в община Велинград, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

- да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите

1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3. Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.  Характер на работата

1)     Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

2)            Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване „Развитие”;

3)            Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;

4)            Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;

5)            Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

6)            Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване „Развитие”;

7)     При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;

8)            Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;

9)            Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;

10)        Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване „Развитие”;

11)        Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;

12)        Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;

13)        Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

Срок за подаване на документите –  от датата на публикуване на обявата до 16,30ч., 09.11.2018 год.

Място на подаване на документите:

  1. Документите се подават в  Общинска администрация – Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35,  „Деловодство” партер, в запечатан плик, всеки работен ден.
  2. Пликът трябва да съдържа следния надпис: Проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие- …………………………..трите имена на кандидата;
  1. Документи за кандидатстване могат да се получат:

-          на интернет страницата на Община Велинград: http://m.velingrad.bg/

-          сградата на общинска администрация- Деловодство

 

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

 

ВАЖНО:

Списък с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъде обявен на 13.11.2018 г. на информационното табло в сградата на Общинска администрация в гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 и на сайта на Община Велинград.

Условия за допустимост:

1)  До разглеждане ще бъдат допуснати само подадените в срок заявления, които са попълнени по приложените образци и към тях са приложени необходимите документи;

2)  До интервю ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

Начин на провеждане на конкурса: подбор по документи и интервю.

Длъжността се заема по трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Автобиография;

3. Декларация /по образец/;

4. Декларация  на основание чл. 4, ал. 1, т. 2  от  Закона за защита на личните данни ;

5. Документи за придобита образователно – квалификационна степен /копие/;

6. Документи, удостоверяващи професионален опит, за позициите, за които се изисква такъв /копие/;

7. Служебна бележка от месторабота /ако кандидата работи/;

8. Документ за самоличност /копие/;

9. Пълномощно /в свободен текст/, в случай, че заявлението и документите към него се представят от пълномощник;

[1] Родителите-експерти от опит са родители на деца с увреждане. 10. Списък допуснати
Коментарите са изключени!