ОБЯВА

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На основание Заповед №1713/16.11.2018 година на Кмета на община Велинград:

- На 05.12.2018 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /години/ на следния общински обект с индетификатор 10450.502.276.1.4 съгласно кадастралната карта по плана на гр.Велинград,

-  помещение №4 със площ от 15,48 /петнадесет цяло и четиридесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ ХХIV, кв.124  по плана на гр. Велинград

              - начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото помещение в размер на 125 лв. /сто двадесет и пет /лв. без ДДС.

             - стъпка за наддаване  за горепосоченото помещение в размер на 12,50 лв.

        - депозит  за участие в търга с явно наддаване в размер на 375 лв./триста седемдесет и пет/ лв., който се внася до 15,00 часа на  04.12.2018 година.

        - тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 27.11. 2018 год. до 04.12.2018 год.

       - оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 27.11.2018 година до 04.12.2018 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград.

      - краен срок за приемане на тръжни документи за участие в търга с явно наддаване до 16.00 часа на 04.12.2018 година в Деловодството на община Велинград.

  - при необходимост повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  12.12.2018 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на 11.12.2018 година и определям краен срок за подаване на тръжната документация 16.00 часа на 11.12.2018 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД:

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!