Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

            Приложение № 3

                                                                                                          към чл.20, ал.3

ПРОТОКОЛ

              за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1648/05.11.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие”, Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността”

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата

1.1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

1.3. Копие от документ за самоличност;

1.4. Документ удостоверяващ стаж по специалността, съгласно изискванията;

1.5. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка;

1.6. Други документи – референции, придобити квалификации, езици, публикации и др.;

1.7. Копие от диплома за завършено висше образование, съответстващо на изискванията.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 2.1 Образование – висше;  образователно-квалификационна  степен „ професионален бакалавър”;

2.2. Професионален опит – не се изисква

2.3. Ранг – V младши.

2.4.  Експертно ниво 7

            Име, презиме и фамилия на кандидата                 Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността Основание за недопускане
1.Виолета Емилова Василева   да не не отговаря на специалности по обявените професионални направления
2.Христина Йорданова Палянкова да да няма
3.Асан Мустафов Белчев да да няма
4.Илияна Манушова Бошнакова да да няма
5.Юлия Маринова Джоракова-Хаджиева да да няма
6.Мария Георгиева Пещерска да да няма

 

 

ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

                        а) Допуска се до конкурс следния кандидат:

                          1.Христина Йорданова Палянкова

                           2.Асан Мустафов Белчев

                          3.Илияна Манушова Бошнакова

                           4.Юлия Маринова Джоракова-Хаджиева

                           5.Мария Георгиева Пещерска

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 30.11.2018 г. от 10.00 часа в сградата на

Общинска администрация, ІІ етаж, малка зала.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати на основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл  ще се  уведомят писмено за дата и място на  провеждане.

                             б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
Виолета Емилова Василева не отговаря на специалности по обявените професионални направления

 Подписи на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1718 / 19.11.2018г.:

Председател: Светла Боривой Томова-заместник кмет/п/

Членове на комисията:

1. Тодор Янков Янков-секретар на община/п/

2.Надка Стоянова Келчева- началник на отдел, отдел”УСНРОПЗ”/п/

3.Таня Атанасова Кълвачева-главен експерт,отдел”АИОВО”/п/

4.Пламен Ясенов Гьоров-юрисконсулт, отдел”УСНРОПЗ”/п/

Дата: 21.11.2018г.

Коментарите са изключени!