ДОКЛАД

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ВЕЛИНГРАД

   

  ДОКЛАД

 

     Днес 14.12.2018 г. на основание чл. 68а. (1) от ЗСВ в публично заседание, Комисия /избрана с Решение №329/29.11.2018г. на ОбС-Велинград/  в състав:

 1. Любомир Перчинков – Председател
 2. Никола Делиев
 3. Рахим Енгяк
 4. Румен Люгов
 5. Д-р Орце Орцев
 6. Тодор Шейнов
 7. Радослав Петаков

Проведе  изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели.

 • Фанка Спасова /Вх.№751-15.11.2018г./
 • Цветанка  Тошева /Вх.№759-19.11.2018г./

Комисията реши:

Предлага на ОбС-Велинград да измени и допълни Решение №25/29.01.2015г. като определи  кандидатите Фанка Спасова и Цветанка Тошева за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград, които да бъдат предложени  за избиране от Окръжен съд- Пазарджик, съгалсно чл. 68а. (4) от ЗСВ.

Приложение: Протокол от проведено изслушване.

Изготвил:Гл.специалист ОбС……………….

/ Милка Станудина/

 1. Любомир Перчинков – Председател …………./п/……………….
 2. Никола Делиев- …………./п/………………
 3. Рахим Енгяк- ……………/п/…………….
 4. Румен Люгов- …………./п/………………
 5. Д-р Орце Орцев- …………/п/……………….
 6. Тодор Шейнов- ……………./п/……………
 7. 7.      Радослав Петаков- ………../п/………………..
Коментарите са изключени!