Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1829/07.12.2018 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава : Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застройка съгласно чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ХІІ-„ търговия и услуги“ в кв.68 по плана на с.Драгиново, Община Велинград С проект за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ ХІІ, по взаимно съгласие на собствениците и на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ и предварителен договор се образуват три нови парцела с площи и отреждане съответно: Нов УПИ ХІІ-„За търговия и услуги“ с площ 42 кв.м. Нов УПИ LХІV-„За търговия и услуги“ с площ 64 кв.м. Нов УПИ LХV-„За търговия и услуги“ с площ 64 кв.м. Промените са отразени със зелен цвят в проекта за частично изменение на план за регулация. С проекта за частично изменение на план за застрояване за трите новообразувани парцела се предвижда свързано застрояване и на улична регулация, като се спазват всички нормативни отстояния през улиците. Устройствената зона, в която ще попаднат е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването“. Плътност на застрояване и Кинт не се ограничават съгласно чл.27, ал.3 от ЗУТ. . Заповедта  се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.         АБ 14.12.2018 г.  
Коментарите са изключени!