Обществено обсъждане парк “Клептуза”

ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ  във фаза Идеен проект и Визуализация на ПАРКОВ КОМПЛЕКС “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД- нова ВИЗИЯ              1

ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ,

 и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ 

   на  ВИЗИЯ наПАРК “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД

(във фаза Идеен проект и Визуализация)

 

   Цел на разработката и общи указания за изпълнението на проекта: целта е във фаза Идеен инвестиционен проект – Визуализация ,

ЗА ОСМИСЛЯНЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА(съгласно  действащите начини и режими на застрояване), разположението на елементите на градското обзавеждане, осветлението, както и архитектурния облик на съществуващите сгради и тяхното офункциониране- ВПЛИТАЙКИ ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ чрез ОБЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕНИ РЕШЕНИЯ, като се предлага  един нов облик на парка, с цел устойчиво развитие на района и прилежащата инфраструктура.

Идейния проект да бъде разработен с множество алеи, водни огледала, фонтани, гейзери,  зелени площи, зони за игри, фитнес на открито. Удобствата,  които ще предлага обновения парк, ще го превърнат в атрактивно място за почивка и забавления, както за жителите на града така и за гостите му.

     Целта е емблемата на Велинград – езеро Клептуза в УПИ VІ. с отреждане ”За парк”,  кв. 393, както и околното пространство, включващо  прилежащата им територия и парка с отреждане “ За парк” в УПИ VІ. в кв.394,( които са реновирани с Европейско финансиране по проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма “Регионално развитие”-МРРБ), включително двата моста осигуряващи достъп до тях,

да възвърнат своя блясък, функция и предпочитано място за отмора, увеселение и рекреация от гостите и жителите на града, както и ефективно използване на територията и мултифункционалност в нейното насищане с дейности (в т.ч. пешеходен подход – включително на лица с увреждания по чл.169 ал. от ЗУТ) с използване на естествения релеф на терена и природните дадености.

1. Специфични изисквания и указания относно защитена зона Карстов извор”Клептуза”: в южната част на УПИ-то (УПИ VІ. с отреждане ”За парк”,  кв. 393, по плана на гр. Велинград) при площадката за зареждане се намира Карстов извор-Клептуза – свободно течаща изпод скалите в основата на ската ледено-студена вода с дебит 420-1180л/сек. Клептуза е един от най-големите карстови извори не само в България, но и на Балканския полуостров. От подобен мащаб са Девненските извори и изворът Глава Панега, които са с постоянен дебит. За разлика от тях дебитът на Клептуза е силно променлив – в дадени периоди той бълва над 1000 л в секунда, в други водата намалява до 270 л в секунда. Подземната вода, която се движи по пътища в скални пукнатини, канали, каверни и пещери в карстов район, където преобладава мраморът, излиза на повърхността от три места в разсед.

Предвид близостта на Карстовия извор – Клептуза до съществуващите двуетажни сгради (използвани като ресторант в близкото минало) – същите НЕ СЕ ЗАПАЗВАТ и СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ, като се отчете изключително внимателно степента на интервенция  в зоната(Защитена зона „Клептуза”) след прецизен анализ , професионални решения (и последващо  съгласуване при фаза Технически проект с РИОСВ-Пазарджик и Басейнова дирекция Източно-Беломорски район –Пловдив).

2.. Специфични изисквания и указания относно парк ”Клептуза”:

2.1.Паркът , находящ се в упи VІ. с отреждане “За парк”, в кв.394   и

2.2.Алеите, находящи се в упи VІ.- с отреждане ”За парк”,  кв.393 – (разположени  около двете езера -  водни площи  – обект на настоящия конкурс )

са реновирани с Европейско финансиранепо проект „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма “Регионално развитие” – МРРБ. Същите площи площни обекти – т.2.1 и т.2.2. участват в цялостната визуализация-3D). Като данни за изключване на площите и тяхното местоположение  към конкурсната документация е приложена Екзекутивната документация – част Паркоустройство на площите, реновирани с Европейско финансиране по ОПРР към МРРБ и  въведени в експлоатация с Разрешение за ползване №ДК-07-ЮЦР-353/19.10.2011г. на РДНСК-ЮЦР-Пв.

Възможно е изграждане допълнително на временни преместваеми съоръжения:

-          Детски кът – в артистична постройка тип „сглобяема. Трябва да може да работи като летен (частично отворен с достъп отвън) и като зимен;

Озеленяване:

-          Да се развият  нови кътове-за озеленяване, отдих, паркоуствройство с  нови водни декоративни фонтани

-   Паркиране: Да бъдат обособени минимум 20 бр. паркоместа .

Паркирането да бъде съобразено с всички нормативи за паркиране и гариране ( НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (В сила от 20.02.2018 г.Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., попр. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г );

3. Водни площи и атракции

Двете езера, попадащи в УПИ VІ. с отреждане ”За парк”,  кв.393 – са най-атрактивната част от настоящия конкурс. Да се развият и използват оптимално възможностите за:

  • подводно и наземно осветление,
  •  гладката повърхност (или изявени водни акценти в нея-интервенция само при изкуствено създадено долно(северно) езеро),
  •  пенливия водопад( разположен между Карстовия извор и първото водно огледало),
  •  директния достъп( от реновираните пешеходни алеи )до гладката водна площ в зоната на СЕВЕРНОТО ЕЗЕРО – за  водните колела,  способстващ за редица атракциони за малки и големи(състезания по корабомоделизъм, водни спортове, водни колела )
  • при горното (южно) езеро – изнесена сцена за културни, музикални изяви и форуми

3.1 Фонтан в езерото

            За основна атракция в езерото да се предвиди каскадна фонтанна композиция.  Тя да бъде в неправилна форма от два кръга свързани с водни дюзи помежду им . В центъра на всеки един от кръговете да има поставени гейзерни дюзи, на различни височини за постигане на по-голям ефект.

            Водните струи да са с височина до 10.00 метра и дължина 59.00 метра,  осветен с RGB LED ефекти.

3.2 Дюза- Гейзер

            За ежедневна атракция да се предвиди Дюза – гейзер, която  ще бъде позиционирана в  центъра на южното езеро, която да бъде осветена през нощта. Дюзата ще е проектирана така, че създава висока разпръскваща  струя.

 

3.3 Фонтан тип  вълни

            Най-характерната забележителност на фонтана да са водните струи с различни височини. През нощта да бъдат осветени в различни цветове. Фонтанът да бъде забележително съчетание на геометричните форми с играта на водата и светлината.

3.4 Сцена и кино

            Един от акцентите на парка да бъде и  изнесена понтонна сцена с амфитеатрални места за сядане.

            Музика и филми под открито небе – концепцията му е семпла и ефективна – да осигури на всеки от посетителите желаното място закултура и отмора в сърцето на парк Клептуза.

Мястото е перфектно за концерти, представления и арт събития.

3.5 Кей с лодки и кръгов кей за разходки

            Кеят за лодки  да бъде позициониран в северната  част на езерото, за по-лесен достъп. На разположение е цялото езеро за плаване с лодки и водни колела.

            Кръговия кей за разходки да бъде позициониран в северната част на северното езеро Клептуза. Той ще бъде с диаметър 11.00 м. и обиколка 34.00 м.

            Дървената конструкция(понтонна) ще навлиза във водата , като дървеният мост ще създава сцената за безкрайно панорамна гледка към езерото. От моста посетителите ще могат да почустват  гората и езерото като безкрайна панорамна композиция.

 

3.6 Детски площадки за игра      

            Да се предвидят  няколко броя пързалки, които насърчават децата да се държат активни и да изграждат физическа сила, издръжливост и умствена подвижност, а люлките са идеалният начин да накара децата да разберат значението на работата в екип.

            Комбинацията от игрални дейности като люлеене, катерене, скачане, плъзгане и висене включва висока енергия и издръжливост, която децата обичат да изграждат и изразходват. Възрастова група до 12 години.

            Иновативна игрова зона „Splash and Play” е зоната за цялото семейство. Разделено е на различни дейности и нива на трудност.

Може да се използва от различни групи по едно и също време.

3.7. Фитнес на открито

Изключително полезно и очаквано нововъведение за парка “Клептуза”. Същото ще осигури нов сегмент от ползватели- безплатно, обществено-достъпно и най-вече здравословно.

3.8  Алейна зона и паркова растителност

            Да се проектират  множество ходови артерии , които да  дава възможност парка  да се използва пълноценно от гражданите и да се изяви като значим елемент от зелената система на  града. Новия проект да  структурира добре парковата територия и да обособи нов композиционен център в лицето на  градски фонтан с подходящи ежедневни програми и осветление.

Проектът да предвижда създаване на нови  растителни обеми с цел структуриране на територията съобразно предложената планова композиция на алейната мрежа и оформяне на основните паркови пространства.

            Всичко това ще е предпоставка за създаване на растителни акценти за постигане на естетична и приятна паркова среда.

Съобщение

Клептуза

Коментарите са изключени!