РЕШЕНИЕ №370/18.12.2018г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща поземлен имот пл.№410 с площ от 482 кв.м., от който имот е образуван УПИ№ХІІІ-410 в кв.3 по плана на с.Грашево, общ.Велинград на О. Доспатски, собственик на законно построена сграда на основание учредено право на строеж  върху нея  и  определяне  пазарна цена на имота.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2  Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, Доклад   и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост, а именно:

            – Поземлен имот пл.№410/имот планоснимачен номер четиристотин и десети/ с площ от 482 кв.м./четиристотин осемдесет и два кв.м./, от който имот е образуван УПИ№ХІІІ-410 в кв.3/квартал трети/ по плана на с.Грашево, общ.Велинград, съгласно АЧОС №1074/07.11.2018 г. на О. Доспатски, собственик на законно построена жилищна сграда на основание учредено право на строеж върху общинския имот, съгласно Договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя от 22.03.1985 г.

            2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 2 923 лв.(две хиляди деветстотин двадесет и три лв.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 16.11.2018 год. на лицензиран оценител инж.Марина Аврамова за заплащане от О. Малинов Доспатски.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2018г., Протокол №11, точка №22 от дневния ред, по вх.№820/10.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!