РЕШЕНИЕ №371/18.12.2018г.

Относно: Приемане „Спортен календар за 2019г.”.

На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.4а, т.3 от ЗФВС  и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Приема  „Спортен календар за 2019г.”

            Приложение: Спортен календар.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 18.12.2018г., Протокол №11, точка №23 от дневния ред, по вх.№800/03.12.2018г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!