ЗАПОВЕД № 74/10.01.2019 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

74/10.01.2019 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.28, ал.1, ал. 2 и ал.3 и чл.80  от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение № 367/18.12.2018 г. на ОбС- Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. На 06.02.2019 г. от 10:30 часа  в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с  явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот общинска собственост, а  именно:

петна с номера  №15 и №16 , всяко едно с площ от 20 кв.м., за поставяне на преместваеми  обекти  за търговия на ул.”Терегово” от о.т. 72 до о.т.  22 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

  1. Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочените  помещения в размер на 63,40 /шестдесет и три лв. и четиридесет ст./  без ДДС за всяко едно от петната.
  2. Определям депозит за участие  в търга:  190 / сто и деветдесет/ лв. без ДДС за всяко едно от петната, който се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30, банков код  RZBBBGSF     „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ” АД  до   15:30 часа  на 05.02.2019 г.

4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв. /деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9:00 часа до 15:30 часа, от 28.01.2019 г. до 05.02.2019 г.

 5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9:00 часа до 16:00 часа, от 28.01.2019 г. до 05.02.2019 г. в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

 6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга  до 16:00 часа на 05.02.2019 г.

 7.  Към заявления (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
  •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
  • Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
  •  Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
  •   Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
  •   Декларация за оглед на обекта /образец/
  •   Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

8. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

9. Търг може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко двама кандидати или са подадени 2/две/или повече заявления за участие.

          При явяване само на един кандидат по т.1 повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  13.02.2019 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на 12.02.2019 г. и определям краен срок за подаване на заявлението за участие в търга  до 16.00 часа на 12.02.2019  г.

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

Коментарите са изключени!