ЗАПОВЕД № 73/10.01.2019 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

73/10.01.2019  година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  129/26.04.2018 г.   на ОбС – Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. 1.      На 06.02.2019 г. от 10:00 часа  в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния обект, а  именно:

Петно №7 с площ от 9 / девет/ кв. м., одобрено на ОЕСУТ с Решение № XXXV, Протокол  №4 от 14.09.2017 г., находяшо се в УПИ  XXXV, кв. 141 по плана на гр. Велинград ( парка до читалище  „Отец Паисий”), ведно с поставения върху него преместваем обект за търговия  за срок от 5 /пет/ години.

 1. 2.      Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочения обект в размер на 180/ сто и осемдесет / лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 18  /осемнадесет/ лв. без ДДС.
  1. 3.      Определям депозит за участие  търга  в размер на 540 / петстотин и четиридесет/ лв. без ДДС,  който представлява 25 % от  наемната цена за една календарна година  и който се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30, банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД  до   15:30 часа 05.02.2019 г.
  2. 4.      Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 28.01.2019 г. до 05.02.2019 г.
  3. 5.      Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 28.01.2019 г. до 05.02.2019 г.в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.
  4. 6.      Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга  до 16.00 часа на 05.02.2019 г.
  5. 7.      Към заявления (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 •  Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 •   Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
 •   Декларация за оглед на обекта /образец/
 •   Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

8. Определям комисия за провеждане на търга в състав:

 9. Търг може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко двама кандидати или са подадени 2/две/или повече заявления за участие.

          При явяване само на един кандидат по т.1 повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  13.02.2019 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на  12.02.2019 г. и определям краен срок за подаване на заявлението за участие в търга  до 16.00 часа на 12.02.2019 г.

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Коментарите са изключени!