Извънредно заседание, което ще се проведе на 16.01.2019 г. /сряда/ от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.2, т.1, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,  свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  16.01.2019 г. /сряда/ от 09:30ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в размер на 2 800 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския бюджет за 2019г., вследствие на задълженията за погасяване на общинския дълг и по-конкретно, на задължението за погасяване на остатъка по временния безлихвен заем, отпуснат от МФ по чл.130ж от ЗПФ.

Докл.:В.Благова-Дамова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!