Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 389/18.12.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХLІІ-961, УПИ VІІ и улица с о.т.1002-1003 в кв.65 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.

        С проекта за частично изменение на план за регулация, уличната регулация се променя по следния начин: съществуващата улица през ПИ 961, която достига до УПИ VІІ се променя по имотните граници на ПИ 1339-общински и до границата на ПИ 1344 и 1338. Дворищната регулация се изменя, като за границите на УПИ ХLІІ-961 се съпоставя с имотните граници на ПИ 1337 и 1338, а границите на УПИ VІІ се съпоставят с имотните граници на ПИ 1336 и ПИ 1344.

По този начин парцелите са със отреждане и площ, както следва:

        УПИ ХLІІ-1337,1338-„ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ“ с площ 447 кв.м.

        УПИ VІІ-1336,1344-„ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ“ с площ 1237 кв.м.

        В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда нови застроителни петна  до два етажа свободно зострояване в новообразуваните парцели като се спазват всички нормативни отстояния от съседните урегорираните имоти и през улиците. Южната застроителна линия за УПИ ХLІІ-1337,1338 е разположена на 2,5м. от имотната граница, но е спазено нормативното отстояние от 6м. между две постройки /съгласно преходен ПУП – одобрен/ със следните параметри: плътност на застрояване- 80%, Кинт-2.0, озеленяване-20 %, устройствена зона – Пп.

        Устройствената зона в която ще попаднат е „Предимно произвотствена“.

        Промените са отразени с кафяв и зелен цвят в идейното предложение.

           Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

09.01.2019 г.

Коментарите са изключени!