Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 388/18.12.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :

         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на основани §8 от ЗУТ на УПИ І-139 и ІІ-139 в кв.31 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

         С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация не се променя.

Дворищната регулация се променя по следния начин: УПИ ІІ-139 се заличава, а границите на УПИ І-139 се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ 139 /§8 от ЗУТ/. Освен това на УПИ І-139 се дава ново отреждане: „Жилищно строителство, търговия и услуги“. След направените промени УПИ І е с площ и отреждане:

          УПИ І-139-„Жилищно строителство, търговия и услуги“- 630 кв.м.

          площ на УПИ ХХІ-141 след промените – 630 кв.м.

          С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ І-139, както е показана в графичната част – едноетажно застроително петно на улична регулация, с h _< 3.50м. за търговски обект, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата.

         Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“.

  Параметри на застрояване са: етажност – 3 етажа, плътност на застрояване- 60%, Кинт-1.2, озеленяване-40 %, устройствена зона „Жм“.

           Решението се намира в сградата на Кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

09.01.2019 г.

Коментарите са изключени!