Сесия 2019-01-16

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в размер на 2 800 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския бюджет за 2019г., вследствие на задълженията за погасяване на общинския дълг и по-конкретно, на задължението за погасяване на остатъка по временния безлихвен заем, отпуснат от МФ по чл.130ж от ЗПФ.РЕШЕНИЕ №1

Докл.:В.Благова-Дамова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                 /инж.Али Мареков/

Коментарите са изключени!