Сесия 2019-01-31

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Питания и въпроси.
  2. Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 2,РЕШЕНИЕ № 3,РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ № 5РЕШЕНИЕ №6

Докл.:К.Йовчева, В.Благова-Дамова

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г.вкл.  РЕШЕНИЕ №7

Докл.:инж.А.Мареков

4.Изменение и допълнение на Решение №25/29.01.2015г. на ОбС – Велинград, касаещо одобряване на списък с кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Велинград за мандат 2015г.-2020г. РЕШЕНИЕ №8

Докл.:инж.А.Мареков

5. Откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №9

Докл.:инж.А.Мареков

6. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №1о

Докл.:инж.А.Мареков

7.Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ №11

Докл.:Ат.Вецов, В.Благова-Дамова

8. Одобряване на спогодба между „МБАЛ – Велинград” ЕООД и „Агарта-ЦМ” ЕООД.РЕШЕНИЕ №12

Докл.:Н.Видаркинска

9.Приемане на Програма за 2019г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г.РЕШЕНИЕ №13

Докл.:Цв.Спасова

10. Мониторингов доклад за 2018г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите 2018-2020г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите.РЕШЕНИЕ №14

Докл.:Т.Кръстева,М.Зинкова-Шенкова

11. Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ №15

Докл.: Ил.Бошнакова, Н.Келчева

12. Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд.РЕШЕНИЕ №16

Докл.:Ил.Бошнакова, Н.Келчева

13. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2019г. РЕШЕНИЕ №17

Докл.: Н.Келчева

14. Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот с площ от 340кв.м., за който имот е образуван УПИ №ІХ в кв.414 по регулационния план на гр.Велинград/ул.”Г.Делчев”/ до сградата на Бюро по труда/ и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. РЕШЕНИЕ №18

Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

15. Сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на плувен басейн с плувен клуб „Белмекен” и плувен клуб „Чепинец”.РЕШЕНИЕ №19

Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

16. Сключване на анекс към договор №38/17.02.2006г. с н-ци на Доста Ил.Оскова за имот, находящ се в УПИ VІ „За детско заведение” в кв.353 по плана на гр.Велинград с площ от 3058кв.м. РЕШЕНИЕ №20

Докл.:Б.Чинков, Н.Келчева

 

17. Одобряване на петно за поставяне на кафе-автомат и сключване на договор за наем за срок от една календарна година.РЕШЕНИЕ №21

Докл.:Б.Чинков, Н.Калчева

18. Изменение на Решение №157/31.03.16г., относно промяна членове на комисия за провеждане на търг.РЕШЕНИЕ №22

Докл.: Б.Чинков, Н.Калчева

19. Изменение на Решение №295/28.09.17г. на ОбС – Велинград, относно промяна членове на комисия за провеждане на търг. РЕШЕНИЕ №23

Докл.: Б.Чинков, Н.Калчева

20. Утвърждаване на петно за поставяне на преместваем обект „за търговия” с площ от 12кв.м. и стартиране на процедура за отдаване под наем в с.Грашево. РЕШЕНИЕ №24

Докл.: Б.Чинков, Н.Калчева

21. Предоставяне на „ВКТВ”ЕООД-Велинград стопанисването, поддържането и експлоатацията на общински водопроводи за „Водопренос/водоподаване” на минерална вода от находище на минерална вода №16 „Велинград-Каменица” от Приложение №2 на Закона за водите. РЕШЕНИЕ №25

Докл.:Пл.Гьоров

22. ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ ІХ „За културен дом и изложбена зала” в кв.141 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №26

Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Я.Чолаков

23. ПУП-ЧИ на плана за регулация на УПИ ХХІХ-5289, 8289, 8290 и УПИ ХХХV-„За озеленяване” в кв.427 по плана на гр.Велинград /Анезица/. РЕШЕНИЕ №27

Докл.: арх.Е.Крайчева, инж.Я.Чолаков

24. Възобновяване на производството по издаване на Решение №382 от 18.12.18г.Сключване на Договор по чл.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ за ПУП – ЧИ на плана за регулация в кв.82 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №28

Докл.:инж.Я.Чолаков

25.Възобновяване на производството по издаване на Решение №43/25.01.2018г.  /водопровод и канализация ул. ”Боляри”/.РЕШЕНИЕ №29

Докл.:Пл. Гьоров

26. Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план с.Всемирци. РЕШЕНИЕ №30

Докл.:инж.Я.Чолаков, инж.Али Палов

27. По програмата за работа на ОбС:

27.1.Отчет за изработените проекти по Европейските програми, тяхното движение и степен на готовност.

27.2.Отчет за 2018г. на Програма за управление на Община Велинград за мандат 2015-2019г.

27.3.Отчети  на управителите  на ‘ВКТВ’ ООД – /непредставен/ , ‘МБАЛ-Велинград” ЕООД, MЦ ‘Велинград ‘ ЕООД  за четвърто тримесечие на 2018г.

27.4. Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета-отложено с писмо вх.№53 от 21.01.19г.

28. Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2019г. в §42-14 „Помощи по решение на ОбС – Велинград” еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Златомир Демиров Максудов. РЕШЕНИЕ №31

Докл.:К.Йовчева, Н.Стефанова

29.Кандидатстване на „МБАЛ-Велинград” ЕООД по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация” на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №32

Докл.:Ат.Вецов

30. Даване на съгласие, Община Велинград да кандидатства и сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр.Велинград”, местност „Реповица”, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №33

Докл.:Р.Халачева

 
Коментарите са изключени!