РЕШЕНИЕ №4/31.01.2019г.

Относно: Приемане годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Велинград за 2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за Общинския дълг, чл.68, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

3

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Приема годишен отчет за състоянието на Общински дълг на Община Велинград за 2018г.

            Приложение: Годишен отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №2 от дневния ред, по вх.№43/16.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Относно: Приемане годишен отчет за състоянието на Общинския дълг на Община Велинград за 2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за Общинския дълг, чл.68, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

3

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Приема годишен отчет за състоянието на Общински дълг на Община Велинград за 2018г.

            Приложение: Годишен отчет.

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №2 от дневния ред, по вх.№43/16.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!