РЕШЕНИЕ № 5/31.01.2019г.

Относно: Предоставяне финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите по трудови правоотношения на Общинска администрация и дейностите към нея за 2019 г. , общинско предприятие – ОП” СИП и ТИЦ”, социална услуга – „ДСП”.

На основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Наредба за безплатно и униформено облекло, чл.68, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Предоставя финансови средства за осигуряване на работно облекло за служителите по трудово правоотношение на Общинска администрация и дейностите към нея, ОП ” СИП и ТИЦ”, Домашен социален патронаж„  в размер на /250 / двеста и петдесет  лева .

            Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №2 от дневния ред, по вх.№43/16.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!