РЕШЕНИЕ №6/31.01.2019г.

Относно: Определяне месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, Кметове на кметства и кметски наместник в Община Велинград.
На основание  чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, чл.68, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация  и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

-          Кмет на Община Велинград                -3 100 -          Кмет на Кметство Грашево                  -1 028 -          Кмет на Кметство Кръстава                 -1 028 -          Кмет на Кметство Пашови                  -1 028 -          Кмет на Кметство Света Петка                       -1 028 -          Кмет на Кметство Драгиново              -1 286 -          Кмет на Кметство Абланица               -   862 -          Кмет на Кметство Биркова                  -   862 -          Кмет на Кметство Рохлева                   -   862 -          Кмет на Кметство Бутрева                   -   681 -          Кмет на Кметство Враненци               -   681 -          Кмет на Кметство Чолакова                -   681 -          Кмет на Кметство Цветино                 -   681 -          Кмет на Кметство Юндола                  -   681 -          Кмет на Кметство Горна Дъбева         -   681 -          Кмет на Кметство Долна Дъбева        -   681 -          Кмет на Кметство Всемирци               -   681 -          Кмет на Кметство Кандови                 -   681 -          Кмет на Кметство Алендарова            -   681 -          Кмет на Кметство Горна Биркова       -   681 -          Кметски наместник на с. Бозьова       -   651     Възлага изпълнението на решението на Кмет Община Велинград.   Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №2 от дневния ред, по вх.№ 43/16.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /инж.А.Мареков/
Коментарите са изключени!