РЕШЕНИЕ №7/31.01.2019г.

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.18г.-31.12.18г. вкл.

На основание  чл. 27, ал.6 от ЗМСМА, чл.98, ал.3 и чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от 01.01.2018- 31.12.2018г.  включително.

Приложение: Отчет.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №3 от дневния ред, по вх.№22/11.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!