РЕШЕНИЕ №11/31.01.2019г.

Относно: Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси.

На основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл.75-80 от Административно процесуалния кодекс и чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1, чл.18а, чл.20, чл.26 и чл.28, ал.1 от ЗНА и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

4

1

28

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1.             Чл. 1 Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

§ 1. В чл. 7, ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти” се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради.”

§ 2. В чл. 9 и чл. 10, ал. 2 след думите „вещно право“ се добавят думите „на ползване“.

§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения:

  1. 1.      Досегашният текст на чл. 15 става ал. 1.
  2. 2.      В нова ал. 1 на чл. 15 след думите „нежилищни имоти на фирми” се допълват думите „с изключение на имотите по ал. 2.”.

3. В Глава „Местни данъци”, Раздел „I” се създава нова ал. 2 на чл. 15, както следва: (2) За жилищни имоти, разположени на територията на населено място или селищно образувание, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в граници, както следва:

а) 5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в списъка по т. 2;

б) от 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот – за имотите, включени в списъка по т. 2, извън тези по буква “а”.”.

            § 4. Глава „Местни данъци”, Раздел „I” се създава нова ал. 3 на чл. 19, както следва: (3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.”.

                § 5. Чл. 20 добива следната редакция: „Условие за определяне на данъка е наличието на подадена декларация и/или информация, постъпила по реда на чл. 14, чл. 15, ал. 3-7 и чл. 51 от Закона за местните данъци и такси.“.

§ 6. В чл. 21, думите „При промяна на обстоятелството, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл. 19, предявяват правото си“ се заменят с думите „Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или“.

            § 7. Чл. 25 се изменя така:

  1. 1.      В чл. 25, досегашният текст става ал. 1.

2. В чл. 25 се създава нова ал. 2, както следва: (2) В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1, след изтичане на срока по ал. 1, служителят по чл. 5, ал. 1 образува партида за наследния недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и регистъра на населението.

 

§ 8. Член 30 се изменя така:

  1. 1.      В чл. 30, досегашният текст става ал. 1.

2. В чл. 30 се създава нова ал. 2, както следва: (2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

 

            § 9. Член 37 се изменя така:

       1. В чл. 37, ал. 2 се заличават думитеслед подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси.“.

       2. Алинея 3 се отменя.

§ 10. Отменя чл. 40, ал. 3, точка 5.

           

§ 11. Член 41 се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя по следния начин:

(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК ? ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW ? Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително                       –  0,34 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително     – 0,54 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително   – 1,10 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително –  1,23 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW                                            – 2,10 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент
Над 20 години
Над 15 до 20 години включително Над 10 до 15 години включително Над 5 до 10 години включително До 5 години включително

1,1

1

1,3

1,5

2,3

 

2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

Екологична категория Коефициент
Без екологична категория 1,30
„Евро 1” 1,20
„Евро 2” 1,10
„Евро 3“ 1,05
„Евро 4“ 0,90
„Евро 5“ 0,70
„Евро 6“ и „EEV” 0,50

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се заменят с думите „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.“.

3. Ал. 6 придобива следната редакция: „Данъкът за товарен автомобил с технически допустима маса над 3,5 т. но не повече от 12 т. е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.“.

4. Създава се нова ал. 14, както следва: „Когато в регистъра по чл. 40, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че моторното превозно средство е без екологична категория.“.

            § 12. Чл. 45 се изменя така:

1. Алинея 1 се отменя.

2. Алинея 4 се изменя, както следва: „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“.

3. Алинея 3 се изменя, както следва: „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т., влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“ – с 50 на сто от определения по чл. 41, ал. 5,6,7 и 13 данък.“.7

4. Алинея 5 се изменя, както следва: „Когато в регистъра по чл. 40, ал. 1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че моторното превозно средство е без екологична категория.“.

§ 13. Отменя т. 21 от Приложение № 1 към чл. 56 от Наредбата.

§ 14. В Раздел II, т. 1 „Групите и зоните по видове дейности са както следва:”, буква „б” се премахва думата „Сърница”.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

            § 15. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет – Велинград се приема на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №7 от дневния ред, по вх.№865/19.12.2018г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!