РЕШЕНИЕ №12/31.01.2019г.

Относно: Одобряване на спогодба между „МБАЛ – Велинград” ЕООД и „Агарта-ЦМ” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.365 и следв. от ЗЗД и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

1

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

       Одобрява постигнатата Спогодба, която да влезе в сила след влизане в сила на решението, с плащане на първата вноска, както следва:

    “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, с ЕИК: 112505488  се задължава: Да заплати сумата от 73604,23 лева (седемдесет и три хиляди шестстотин и четири лева и двадесет  и три стотинки) на „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, ЕИК: 121096923 както следва: 12 (дванадесет) последователни ежемесечни вноски  с размер на сумата от по 6100.00 лева, като последната дванадесета месечна вноска е в размер на 6504,23 лева, платими до края на всеки календарен месец, за който се дължи съответната сума, по банков път по банкова сметка ***: ***, BIC: ***. Първата вноска от 12-те вноски, следва да бъде платена не по-рано от влизане в сила на настоящето решение.  Страните се съгласяват, че след изплащане на сумите от страна на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, с ЕИК: 112505488 в сроковете и размерите посочени в настоящото споразумение, отношенията между тях са уредени и никоя от тях не може да има претенции по отношение на описаното гражданско дело в т. 1 от настоящото споразумение.  В случай на неизпълнение на което и да е от задълженията по настоящото споразумение от СТРАНА на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, с ЕИК: 112505488  – неплащане на вноска в уговорения срок или друго задължение поето с настоящото споразумение, същата се задължава да заплати на „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, ЕИК: 121096923  еднократно сумата от 6100,00 лв. ( шест хиляди и сто лева), представляваща неустойка за неизпълнение на задължение. Страните се съгласяват на основание чл. 78, ал.9 от ГПК да се изиска връщане на ?  от платената държавна такса от АГАРТА ЦМ ЕООД и прекратяване на производството по гр.д. № 413/2018 год. по описа на Велинградски районен съд.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №8 от дневния ред, по вх.№866/21.12.2018г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!