РЕШЕНИЕ №14/31.01.2019г.

Относно: Мониторингов доклад за 2018г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите 2018-2020г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

            Приема Мониторингов доклад за 2018г. по Плана за действие на Община Велинград за интеграция на ромите 2018-2020г. в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите 2012-2020г.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №10 от дневния ред, по вх.№46/18.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!