РЕШЕНИЕ №22/31.01.2019г.

Относно: Изменение на Решение №157/31.03.16г., относно промяна членове на комисия за провеждане на търг.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и  ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Изменя Решение №157/31.03.2016 година на ОбС Велинград, като т.3 следва да се чете „Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:
  • ———————–
  • ———————–
  1. Останалата част от текста на решение №157/31.03.2016 година на Общински съвет Велинград остава непроменено.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

       Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №18 от дневния ред, по вх.№35/15.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!