РЕШЕНИЕ №25/31.01.2019г.

Относно: Предоставяне на „ВКТВ”ЕООД-Велинград стопанисването, поддържането и експлоатацията на общински водопроводи за „Водопренос/водоподаване” на минерална вода от находище на минерална вода Сондаж №4 „Власа” от Приложение №2 на Закона за водите.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.59а, ал.4, ал.5 и ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, чл.198о, ал.1 от Закона за водите и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

1.Общински съвет- Велинград, предоставя и възлага стопанисването, поддържането и експлоатацията на обект публична общинска собственост: „НОВ ПОДЗЕМЕН ВОДОПРОВОД ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА Ф160ММ. ОТ Т. А-СОНДАЖ № 4 „ВЛАСА”-УПИ І, КВ. 229 ДО Т. В-ОДЗ „ФАНТАЗИЯ”-УПИ VІ, КВ. 353, ПО ПЛАНА НА ГР. ВЕЛИНГРАД,  С ОБЩА ДЪЛЖИНА 1578 Л.М.” на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград с ЕИК 822106633 и адрес на управление: гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов” №1А за срок от 10 /десет/ години.

2.Средствата за поддръжка на обекта фирмата да събира от таксата за извършване на услугата „Водоподаване/водопренос” одобрена от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината и съгласувана от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД –Велинград, съгласно издадени Разрешителни за водовземане от минерална вода

3. Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение, като сключи Договор за предоставяне, стопанисване и поддържането и експлоатацията на горе цитираният общински водопровод с  „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград с ЕИК 822106633 и адрес на управление: гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов”, №1А, представлявано от Управителя Георги Мяшков.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №21 от дневния ред, по вх.№26/11.01.2019г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!