РЕШЕНИЕ №32/31.01.2019г.

Относно: Кандидатстване на „МБАЛ-Велинград” ЕООД по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация” на „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1-2, чл. 11, ал. 1, чл. 14, ал. 7 (чл. 12, ал. 3) от Закона за общинската собственост, чл. 3, ал. 1-3 от Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград, чл. 12, ал.1, т.18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

 «за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

Дава съгласието си „Многопрофилна болница за активно лечение -Велинград“ ЕООД, ЕИК 112505488, представлявано от д-р Жеко Иванов Чешмеджиев – временно изпълняващ длъжността управител, да подаде необходимите документи за кандидатстване по проект: „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД” пред Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ).

ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, тъй като при закъснението на изпълнението на акта може да последва значителна или трудно поправима вреда.

            Възлага изпълнението на решението на Управител „МБАЛ-Велинград” ЕООД.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 31.01.2019г., Протокол №2, точка №29 от дневния ред, по вх.№84/30.01.19г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                          /инж.А.Мареков/

Коментарите са изключени!