Обява

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 26, ал. 2 и чл. 31-33 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Общината в търговските дружества, при спазване на изискванията на чл. 1-6 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 год. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Решение №№ 9/31.01.2019г. на ОбС-Велинград, взето с Протокол №2, точка №5 от дневния ред, по вх.№52/21.01.2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЯВА:

І Конкурс  за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. “Съединение” № 49.

1. Срок на договора за управление – 3 (три) години;

2. Място за изпълнение на задълженията: „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД,  гр. Велинград, бул. “Съединение” № 49.

3. Общодостъпно място, на което се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 и на интернет страницата на община Велинград;

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1.    Изисквания за допускане до участие в конкурса:

1.1.  Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт  или лица с образователно-квалификационна степен “магистър“ по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

1.2.   Да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност.

1.3.   Кандидатите да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

2.    Допълнителни условия за участие в конкурса, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения:

2.1.  Стаж  с управленски опит – минимум 3 (три) години;

2.2.  Допълнителни квалификации и специализации, имащи връзка с дейността на дружеството.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса :

1.  Заявление за участие в конкурса – свободен текст с посочен телефон за връзка и актуален адрес за кореспонденция;

2. Автобиография – европейски формат;

3. Дипломи за образователно-квалификационна степен, съгласно изискванията – копия.

4. Квалификация за здравен мениджмънт, по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министерство на здравеопазването, се удостоверява с документи посочени в §3 от Заключителните разпоредби на същата наредба;

5. Диплома за специалност – копие;

6. Документ, удостоверяващ трудовия стаж или копие от трудова и/или служебна книжка – копие;

7. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на лечебно заведение – оригинал;

8. Декларация по чл. 141, ал. 8 и чл. 142 от ТЗ.

9. Документи за други допълнителни квалификации и специалност – ако има такива – копия.

10. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Всички копия на документите се заверяват от кандидата с „Вярно с оригинала“  и подпис.

IV. Място, срок и начин на подаване на документите:

Документите определени с настоящото решение се приемат в срок до 16,00 ч. на 29.03.2019г. , етаж първи, стая № 7 – деловодство на Общински съвет – Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно.

Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан непрозрачен плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното подаване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение на основание чл. 7, ал. 3 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, в което се посочва: името на подателя, датата и часа на приемането му.

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се представя в отделен плик, който се поставя в плика с останалите документи за участие.

Представената от кандидатите Програма за развитието и дейността на „МБАЛ – Велинград” ЕООД, гр. Велинград за тригодишен период да отговаря на следните изисквания:

 • анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството;
 • сравнителен анализ на финансово-икономическото състояние на лечебното заведение;
  • на база очертаното финансово-икономическо състояние формулиране на основни цели и приоритети, подцели и конкретни задачи за развитие на лечебното заведение, планиране на мероприятия за постигане на поставените цели;
  • перспективи за развитие на „МБАЛ Велинград” ЕООД, гр. Велинград.

Критерии за оценка на Програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период:

 • степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;
 • съответствие на Програмата с нормативната уредба;
  • съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета     на дейност;
  • анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
  • съответствие на Програмата с обективното състояние на лечебното заведение;
  • степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания;
  • логическа структура на разработката;

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на програмата не по-ниска от мн.добър 4.50, оценявани по шестобалната система при точност на оценката 0.25;

Всеки плик се надписва с трите имена на кандидата, адрес и наименованието на обекта на конкурса.

V. Място и срок, в който може да се получава информация и документи за лечебното заведение и темите, предмет на събеседването:

1. Информация и документи относно: структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала, всеки кандидат за участие в конкурса може да получи от Главния счетоводител на „МБАЛ Велинград“ ЕООД всеки работен ден от 07:30 ч. до 16:00 ч., както и договор за възлагане на управлението /чл. 3, ал. 3 от Наредбата/ в рамките на работното време в срок до 16,00ч. на 25.03.2019г.

2. Комисията предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация, относно темите – предмет на събеседването в срок до 16,00ч. на 29.03.2019 год., стая № 7 – деловодството на Общински съвет – Велинград, с адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35

 

VI. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе от 10,00ч. на 15.04.2019 год., в стая № 6, етаж първи в сградата на общинска администрация, бул.“Хан Аспарух“ № 35, гр. Велинград на три етапа:

1. Отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението. Пликът с Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на обявените изискванията с настоящото решение.

2. Представяне от кандидатите на Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, получили не по-ниска от 4,50 оценка от разработката на програмата.

3. Събеседване с допуснатите кандидати на  тема „Мястото и ролята на лечебното заведение в здравната система, повишаване качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещо развитие” ще се проведе от 10.00 ч. на 23.04.2019 год. в стая №6, по реда на входиране на документите за участие.

Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 • обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;
 • степен на познаване на нормативната уредба;
 • способност да се планират и взимат управленски решения;
 • административни умения, професионални и делови качества;
 • комуникативни способности и организационни способности;
  • способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем;

4. Оценката по т. 2 и по т. 3 на кандидата се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

            VII. Назначава 5-членна комисия за организиране и провеждане на конкурса при спазване изискванията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, в състав:

Председател: общински съветник

Секретар: общински съветник

Членове:

1. – правоспособен юрист

2. - магистър по медицина

3. – представител на РЗИ – Пазарджик.

и резервни членове:

Председател: общински съветник

Секретар: общински съветник

Юрист:правоспособен юрист

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/

                                                                                                                         /инж. Али Мареков/

Коментарите са изключени!